小鹏P7 Black Label Edition上市

为了记念小鹏P7成为首个冲破10万量产下线的纯电新权势车型,小鹏推出了玄色出格版车型P7 Black Label Edition车型 。新车基于小鹏P7 670E+车型打造 ,并接纳了玄色主题。售价为32.99万元,与比亚迪汉EV千山翠的售价险些连结了彻底一致。

 

P7 Black Label Edition版基于小鹏P7 670E+车型打造,作为出格记念版车型 ,在新车原车根蒂根基上搭配暗夜黑车色 、炫酷黑主题座舱、后排隐私玻璃、系列玄色装饰套件,整车视觉效果越发动感 。

动力方面,新车搭载了最年夜功率196kW ,最年夜扭矩390N·m的电念头 ,并接纳后置后驱的驱动情势,车辆的NEDC续航里程为670km。值患上一提的是,新车还配备了撑持实现高速NGP智能导航辅助驾驶 、泊车场影象停车等高阶智能驾驶能力的XPILOT 3.0智能辅助驾驶硬件体系。

TVT体育-TVT体育官网
【读音】:

wéi le jì niàn xiǎo péng P7chéng wéi shǒu gè chōng pò 10wàn liàng chǎn xià xiàn de chún diàn xīn quán shì chē xíng ,xiǎo péng tuī chū le xuán sè chū gé bǎn chē xíng P7 Black Label Editionchē xíng 。xīn chē jī yú xiǎo péng P7 670E+chē xíng dǎ zào ,bìng jiē nà le xuán sè zhǔ tí 。shòu jià wéi 32.99wàn yuán ,yǔ bǐ yà dí hàn EVqiān shān cuì de shòu jià xiǎn xiē lián jié le chè dǐ yī zhì 。

 

P7 Black Label Editionbǎn jī yú xiǎo péng P7 670E+chē xíng dǎ zào ,zuò wéi chū gé jì niàn bǎn chē xíng ,zài xīn chē yuán chē gēn dì gēn jī shàng dā pèi àn yè hēi chē sè 、xuàn kù hēi zhǔ tí zuò cāng 、hòu pái yǐn sī bō lí 、xì liè xuán sè zhuāng shì tào jiàn ,zhěng chē shì jiào xiào guǒ yuè fā dòng gǎn 。

dòng lì fāng miàn ,xīn chē dā zǎi le zuì nián yè gōng lǜ 196kW,zuì nián yè niǔ jǔ 390N·mde diàn niàn tóu ,bìng jiē nà hòu zhì hòu qū de qū dòng qíng shì ,chē liàng de NEDCxù háng lǐ chéng wéi 670km。zhí huàn shàng yī tí de shì ,xīn chē hái pèi bèi le chēng chí shí xiàn gāo sù NGPzhì néng dǎo háng fǔ zhù jià shǐ 、bó chē chǎng yǐng xiàng tíng chē děng gāo jiē zhì néng jià shǐ néng lì de XPILOT 3.0zhì néng fǔ zhù jià shǐ yìng jiàn tǐ xì 。