W212整备&改装案例

记载一次W212.M271的整备&改装历程, 本篇记载排气改动的历程。

改装动力,终极是升华咱们的糊口品质 ,车随心动,灵动如娇羚,敏感如水点镜湖。这辆车对于排气部门改换了巴博斯排气套件 。

改装排气管的重要意图即是在于减低徊压让吸排气交琶更痛快酣畅 ,而这也属于变相延伸气门堆叠时间来增进肺活量,是以可转变策动机特征,从而晋升高转速域的反映以及威力。不外 ,回压其实不是说越低越好,由于借使排气过度无拦阻的话,中低转时混淆气体底子未彻底燃烧便被排出 ,扭力必将会捐躯失,甚至当回油时管内压力变低,另有废气逆流回燃烧室的可能 ,以是必然的回压是需要的。

巴博斯排气重要是排气中段、排气尾节单排变双排 ,在降低排气回压是很中性的,从安装后的声浪就能够反映出来,声浪低落 ,低扭区间的动力丧失没有体现较着,这个也以及整备引擎的成果相干联 。

整个主体是外貌玄色高温涂层的双排排气,取代了原车的单排 ,排气尾喉为不锈钢材质。历程中右边弥补了隔热板,而且将右边不带隔热的叶子板内衬替代了带隔热板的原厂部件。

这款巴博斯消音排气尾喉为不锈钢材质,排气结尾内花外形 ,做工良好,不容易变形,不容易留指模 ,并且超强耐腐化,除了了可以或许掩护尾管避免变形外,同时起到增压和扰流的作用 ,还可以在必然水平上削弱排气尾管发出的噪音 ,让声音变患上柔和洽听 。

关于管径的配置上,由粗变细或者重新至尾同样口径,渐次放年夜的情势 ,这类喇叭口型的设计,是采逐步扩展管径的体式格局,使越日后方越连忙膨胀 ,组成废气增速气流,出格是在连续高转速的景象下越有威力。

安装历程是手工建造 、胶合粘贴、姿态调解的历程。

安装历程中厂家提供的接口是非不合错误,手工建造了转接接口 ,图中使用了麦太保的圆柱打磨机举行外貌打磨 。排气体系各个部件经由过程焊接、法兰或者卡箍相连以伍尔特排气密封剂包管不漏气。

姿态调解也是一个主要环节,排气安装总体布局要以及车身平行。排气尾喉是四管径的,后杠尾裙也改成了巴博斯 ,改后的尾裙结构了两处凹陷,调解凹陷边沿与金属尾喉的间隙也尤其主要 。改车的是一名美国师傅欧阳,经验富厚极具匠心 ,总体调解从中间向后调解 ,每个细节都为拿捏的恰如其分,总体从后正面望去姿态对于称完善 。

请继承不雅看下篇,中冷器的改动。

TVT体育-TVT体育官网
【读音】:

jì zǎi yī cì W212.M271de zhěng bèi &gǎi zhuāng lì chéng , běn piān jì zǎi pái qì gǎi dòng de lì chéng 。

gǎi zhuāng dòng lì ,zhōng jí shì shēng huá zán men de hú kǒu pǐn zhì ,chē suí xīn dòng ,líng dòng rú jiāo líng ,mǐn gǎn rú shuǐ diǎn jìng hú 。zhè liàng chē duì yú pái qì bù mén gǎi huàn le bā bó sī pái qì tào jiàn 。

gǎi zhuāng pái qì guǎn de zhòng yào yì tú jí shì zài yú jiǎn dī huái yā ràng xī pái qì jiāo pá gèng tòng kuài hān chàng ,ér zhè yě shǔ yú biàn xiàng yán shēn qì mén duī dié shí jiān lái zēng jìn fèi huó liàng ,shì yǐ kě zhuǎn biàn cè dòng jī tè zhēng ,cóng ér jìn shēng gāo zhuǎn sù yù de fǎn yìng yǐ jí wēi lì 。bú wài ,huí yā qí shí bú shì shuō yuè dī yuè hǎo ,yóu yú jiè shǐ pái qì guò dù wú lán zǔ de huà ,zhōng dī zhuǎn shí hún xiáo qì tǐ dǐ zǐ wèi chè dǐ rán shāo biàn bèi pái chū ,niǔ lì bì jiāng huì juān qū shī ,shèn zhì dāng huí yóu shí guǎn nèi yā lì biàn dī ,lìng yǒu fèi qì nì liú huí rán shāo shì de kě néng ,yǐ shì bì rán de huí yā shì xū yào de 。

bā bó sī pái qì zhòng yào shì pái qì zhōng duàn 、pái qì wěi jiē dān pái biàn shuāng pái ,zài jiàng dī pái qì huí yā shì hěn zhōng xìng de ,cóng ān zhuāng hòu de shēng làng jiù néng gòu fǎn yìng chū lái ,shēng làng dī luò ,dī niǔ qū jiān de dòng lì sàng shī méi yǒu tǐ xiàn jiào zhe ,zhè gè yě yǐ jí zhěng bèi yǐn qíng de chéng guǒ xiàng gàn lián 。

zhěng gè zhǔ tǐ shì wài mào xuán sè gāo wēn tú céng de shuāng pái pái qì ,qǔ dài le yuán chē de dān pái ,pái qì wěi hóu wéi bú xiù gāng cái zhì 。lì chéng zhōng yòu biān mí bǔ le gé rè bǎn ,ér qiě jiāng yòu biān bú dài gé rè de yè zǐ bǎn nèi chèn tì dài le dài gé rè bǎn de yuán chǎng bù jiàn 。

zhè kuǎn bā bó sī xiāo yīn pái qì wěi hóu wéi bú xiù gāng cái zhì ,pái qì jié wěi nèi huā wài xíng ,zuò gōng liáng hǎo ,bú róng yì biàn xíng ,bú róng yì liú zhǐ mó ,bìng qiě chāo qiáng nài fǔ huà ,chú le le kě yǐ huò xǔ yǎn hù wěi guǎn bì miǎn biàn xíng wài ,tóng shí qǐ dào zēng yā hé rǎo liú de zuò yòng ,hái kě yǐ zài bì rán shuǐ píng shàng xuē ruò pái qì wěi guǎn fā chū de zào yīn ,ràng shēng yīn biàn huàn shàng róu hé qià tīng 。

guān yú guǎn jìng de pèi zhì shàng ,yóu cū biàn xì huò zhě zhòng xīn zhì wěi tóng yàng kǒu jìng ,jiàn cì fàng nián yè de qíng shì ,zhè lèi lǎ bā kǒu xíng de shè jì ,shì cǎi zhú bù kuò zhǎn guǎn jìng de tǐ shì gé jú ,shǐ yuè rì hòu fāng yuè lián máng péng zhàng ,zǔ chéng fèi qì zēng sù qì liú ,chū gé shì zài lián xù gāo zhuǎn sù de jǐng xiàng xià yuè yǒu wēi lì 。

ān zhuāng lì chéng shì shǒu gōng jiàn zào 、jiāo hé zhān tiē 、zī tài diào jiě de lì chéng 。

ān zhuāng lì chéng zhōng chǎng jiā tí gòng de jiē kǒu shì fēi bú hé cuò wù ,shǒu gōng jiàn zào le zhuǎn jiē jiē kǒu ,tú zhōng shǐ yòng le mài tài bǎo de yuán zhù dǎ mó jī jǔ háng wài mào dǎ mó 。pái qì tǐ xì gè gè bù jiàn jīng yóu guò chéng hàn jiē 、fǎ lán huò zhě kǎ gū xiàng lián yǐ wǔ ěr tè pái qì mì fēng jì bāo guǎn bú lòu qì 。

zī tài diào jiě yě shì yī gè zhǔ yào huán jiē ,pái qì ān zhuāng zǒng tǐ bù jú yào yǐ jí chē shēn píng háng 。pái qì wěi hóu shì sì guǎn jìng de ,hòu gàng wěi qún yě gǎi chéng le bā bó sī ,gǎi hòu de wěi qún jié gòu le liǎng chù āo xiàn ,diào jiě āo xiàn biān yán yǔ jīn shǔ wěi hóu de jiān xì yě yóu qí zhǔ yào 。gǎi chē de shì yī míng měi guó shī fù ōu yáng ,jīng yàn fù hòu jí jù jiàng xīn ,zǒng tǐ diào jiě cóng zhōng jiān xiàng hòu diào jiě ,měi gè xì jiē dōu wéi ná niē de qià rú qí fèn ,zǒng tǐ cóng hòu zhèng miàn wàng qù zī tài duì yú chēng wán shàn 。

qǐng jì chéng bú yǎ kàn xià piān ,zhōng lěng qì de gǎi dòng 。